بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA)
موضوع
عنوان بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران
با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

ادامه مطلب


مطالب تصادفی